OG脫LNE WARUNKI SPRZEDA呕Y

obowi膮zuj膮ce w umowach zawieranych przez IAMELECTRIC Sp. z o.o.

聽聽聽聽聽 搂1

1 Niniejsze Og贸lne Warunki Sprzeda偶y (zwane dalej OWS) okre艣laj膮 zasady zawierania um贸w sprzeda偶y towar贸w, kt贸rych sprzedawc膮 jest IAMELECTRIC Sp. z o.o. NIP 896-156-55-69 z siedzib膮 w Domaszczynie, przy ul. Wroc艂awskiej 56, 55-095 Domaszczyn.

2 OWS stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 wszelkich um贸w sprzeda偶y zawieranych przez iamelectric sp. z o.o. i stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 umowy, chyba 偶e strony wy艂膮cz膮 stosowanie ca艂ej lub okre艣lonej cz臋艣ci OWS do danej umowy, z zastrze偶eniem pkt. 3 oraz pkt. 4.

3 OWS nie stosuje si臋 do um贸w zawieranych przez Sprzedawc臋 z klientami maj膮cymi miejsce zamieszkania lub siedzib臋 poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz do um贸w, w kt贸rych miejsce dostawy produkt贸w znajduje si臋 poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4 OWS s膮 dost臋pne dla Kupuj膮cego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie iamelectric sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.iamelectric.pl., co umo偶liwia Kupuj膮cemu zapoznanie si臋 z ich tre艣ci膮, ich przetwarzanie i odtwarzanie z zwyk艂ym toku czynno艣ci.

5 Strony wy艂膮czaj膮 stosowanie innych wzorc贸w umownych (og贸lne warunki umowy, warunki sprzeda偶y, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupuj膮cego.

6 Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mog膮 by膰 przez Strony zmienione lub wy艂膮czone. Zawarcie odr臋bnej umowy sprzeda偶y wy艂膮cza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w spos贸b odmienny.

7 Odmienne ustalenia pomi臋dzy stronami uzgodnione i potwierdzone na pi艣mie maj膮 pierwsze艅stwo przed postanowieniami OWS.

搂2

U偶yte w niniejszych Og贸lnych Warunkach Sprzeda偶y okre艣lenia oznaczaj膮:

1 Sprzedaj膮cy 鈥 Iamelectric Sp. z o.o. NIP 896-156-55-69, Domaszczyn, ul. Wroc艂awska 56, 55-095 Domaszczyn.

2 Kupuj膮cy 鈥 osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej oraz osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

3 Konsument– osoba fizyczna dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

4 Przedsi臋biorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o kt贸rej mowa w art. 331聽搂 1, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

5 Termin p艂atno艣ci 鈥 dzie艅 w kt贸rym nale偶no艣膰 za towar staje si臋 wymagalna.

6 Towar 鈥 rzeczy ruchome, us艂ugi, dobra kt贸re maj膮 by膰 sprzedane na podstawie umowy sprzeda偶y, pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Kupuj膮cym.

7 Zam贸wienie – oferta zakupu z艂o偶one przez Kupuj膮cego na pi艣mie, dostarczona osobi艣cie, listownie, kurierem, faksem, e 鈥搈ailem lub telefonicznie, zawieraj膮ce: nazw臋 zamawianego produktu, ilo艣膰, dane Kupuj膮cego, niezb臋dne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, spos贸b, termin i miejsce odbioru zamawianych produkt贸w.

8 Potwierdzenie 鈥 o艣wiadczenie Sprzedaj膮cego o przyj臋ciu Zam贸wienia, z艂o偶one Kupuj膮cemu po jego otrzymaniu wraz z okre艣leniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej warto艣ci zam贸wionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunk贸w dostawy/odbioru oraz warunk贸w p艂atno艣ci.

搂3

1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach 鈥 nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego, maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny.

2 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzeda偶y jest z艂o偶enie Zam贸wienia przez Kupuj膮cego oraz Potwierdzenie Zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego (w formie e-mail, faksem, listownie, telefonicznie).

3 Anulowanie Zam贸wienia przez Kupuj膮cego jest dopuszczalne tylko w wyj膮tkowych sytuacjach po uprzednim ustaleniu w formie dokumentowej (pisemnie, e-mail, faxem) warunk贸w anulowania Zam贸wienia ze Sprzedaj膮cym. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do obci膮偶enia Kupuj膮cego rzeczywistymi kosztami, kt贸re powsta艂y do momentu anulacji 鈥 nie wi臋kszymi ni偶 warto艣膰 zam贸wienia.

聽4 Je偶eli niemo偶no艣膰 spe艂nienia 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 nast膮pi艂a wskutek si艂y wy偶szej, Kupuj膮cemu nie przys艂uguje 偶adne roszczenie o naprawienie szkody wynik艂ej z tytu艂u niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarze艅 okre艣lanych mianem si艂y wy偶szej zalicza si臋 okoliczno艣ci pozostaj膮ce poza kontrol膮 Sprzedaj膮cego m.in. po偶ar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, kl臋ski 偶ywio艂owe.

搂4

1 Cen膮 towaru jest cena wynikaj膮ca z Potwierdzenia Zam贸wienia.

2 Ceny podawane przez Sprzedaj膮cego dla przedsi臋biorcy s膮 zawsze cenami netto do kt贸rych zostanie doliczony podatek od towar贸w i us艂ug wed艂ug stawek obowi膮zuj膮cych w dniu wystawienia faktury. Natomiast dla konsumenta s膮 zawsze cenami聽 brutto.

搂5

1 Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zap艂aty nale偶no艣ci z tytu艂u sprzeda偶y towaru w terminie wskazanym w fakturze.

2 Za dzie艅 zap艂aty uznaje si臋 dzie艅 zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym Sprzedaj膮cego, podanym na fakturze, albo dzie艅 zap艂aty got贸wk膮.

3 W przypadku nieuregulowania p艂atno艣ci przez Kupuj膮cego w wyznaczonym terminie, Sprzedaj膮cy jest uprawniony do naliczenia odsetek za op贸藕nienie w transakcjach handlowych, za ka偶dy dzie艅 do dnia zap艂aty, a tak偶e 偶膮dania przedp艂aty na towary z przyj臋tych ju偶 do realizacji nast臋pnych zam贸wie艅.

4 Nieuregulowanie nale偶no艣ci w terminie okre艣lonym na fakturze upowa偶nia tak偶e Sprzedaj膮cego do przerwania dostaw towar贸w i wstrzymania realizacji ju偶 przyj臋tych zam贸wie艅. Sprzedaj膮cy mo偶e uzale偶ni膰 wykonanie nowego zam贸wienia z艂o偶onego przez Kupuj膮cego, kt贸ry op贸藕nia si臋 z p艂atno艣ciami lub op艂aca faktury nieterminowo od wp艂aty zaliczki na poczet nowego zam贸wienia Kupuj膮cego.

5 Je偶eli strony nie postanowi膮 inaczej zap艂ata za zam贸wiony towar realizowana jest bez potr膮ce艅 i kompensat roszcze艅 wzajemnych.

6 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupuj膮cego z obowi膮zku dokonania p艂atno艣ci za towar w ustalonym terminie.

搂6

1 Sprzedaj膮cy nie odpowiada za 偶adne straty, szkody lub koszty (po艣rednie lub bezpo艣rednie) wynikaj膮ce z roszcze艅 Kupuj膮cego z tytu艂u b艂臋d贸w w dostawie lub jej op贸藕nie艅 oraz wynikaj膮cych z czas贸w prowadzenia napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

2 Terminy dostawy wynikaj膮ce z uzgodnie艅 mi臋dzy stronami, mog膮 ulec zmianie w przypadku zdarze艅, za kt贸re Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci. ( rolowanie kontener贸w, blank sailing etc.)

3 Kupuj膮cy ma obowi膮zek niezw艂ocznie po otrzymaniu towaru dokona膰 sprawdzenia zgodno艣ci dostarczonego towaru z Zam贸wieniem. Zobowi膮zany jest sprawdzi膰 w szczeg贸lno艣ci: stan przesy艂ki, oraz jako艣膰, ilo艣膰 i asortyment dostarczonego towaru, a tak偶e niezw艂ocznie (tj. najp贸藕niej do 2 dni roboczych) zg艂osi膰 przewo藕nikowi oraz Sprzedaj膮cemu zastrze偶enia w tym zakresie sporz膮dzaj膮c protok贸艂 niezgodno艣ci. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo kontroli zg艂oszonej szkody na miejscu dostawy.

搂7

聽1 Sprzedaj膮cy wy艂膮cza wszelkie uprawnienia kupuj膮cego z tytu艂u r臋kojmi za wady. Wy艂膮czenie r臋kojmi nie dotyczy sprzeda偶y konsumenckiej.

2 Sprzedaj膮cy udziela na wybrane towary gwarancji, kt贸rej warunki okre艣lone s膮 w karcie gwarancyjnej danego towaru.

3 Kupuj膮cy mo偶e zwr贸ci膰, odes艂a膰 towar do Sprzedaj膮cego tylko po wcze艣niejszej, pisemnej akceptacji.

聽4 Rozliczenie zwrotu towaru nast膮pi po wykonaniu ogl臋dzin.

5 Sprzedaj膮cy mo偶e obci膮偶y膰 kupuj膮cego kosztem ogl臋dzin towaru zwr贸conego oraz ewentualnym kosztem przywr贸cenia towaru do stanu pierwotnego.

6 Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia zwrotu towaru gdy jest on uszkodzony , niekompletny lub u偶ywany.

7 Towar odes艂any bez akceptacji zgodnie z 搂7 pkt 3 – nie b臋dzie przyj臋ty.

8 Pojazd powypadkowy , po zako艅czonej naprawie w ASO, musi niezw艂ocznie zosta膰 dostarczony do g艂贸wnej siedziby firmy t.j. iamelectric w Domaszczynie ,w celu dokonania ogl臋dzin stanu technicznego. Gwarant zastrzega sobie prawo do ograniczenia b膮d藕 ca艂kowitego wy艂膮czenia gwarancji pojazdu powypadkowego, je偶eli podczas ogl臋dzin zostan膮 wykryte istotne naruszenia konstrukcji/uk艂adu jezdnego/uk艂adu elektronicznego/uk艂adu elektrycznego powsta艂e na skutek wypadku lub kolizji.

9 Sprzedaj膮cy rozpatruje reklamacj臋 w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania w prawid艂owej i kompletnej formie. Je偶eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed jej rozpatrzeniem Sprzedaj膮cy zwraca si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o jej uzupe艂nienie we wskazanym zakresie. W贸wczas bieg procesu decyzyjnego liczony jest dopiero od dnia, kiedy dokumenty zostan膮 poprawnie uzupe艂nione. Niekompletna dokumentacja reklamacyjna powoduje zawieszenie biegu terminu do rozpatrzenia reklamacji, do dnia jej uzupe艂nienia. Nieuzupe艂nienie dokumentacji reklamacyjnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Sprzedawc臋, skutkuje jej odrzuceniem

10 W przypadku, gdy towar przyj臋ty do ogl臋dzin nie zostanie zakwalifikowany przez Gwaranta do naprawy gwarancyjnej lub reklamacja oka偶e si臋 z innych przyczyn nieuzasadniona, U偶ytkownik zobowi膮zany jest odebra膰 towar we w艂asnym zakresie w terminie 14 dni od poinformowania go przez Gwaranta w formie dokumentowej (pisemnie, e-mail, faxem) o odrzuceniu reklamacji. Je偶eli U偶ytkownik nie odbierze towaru we wskazanym terminie, Gwarant ma obowi膮zek wezwa膰 go do odbioru towaru w dodatkowym 14-dniowym terminie. Po bezskutecznym up艂ywie dodatkowego terminu Gwarant jest uprawniony do naliczania op艂at z tytu艂u bezumownego przechowywania sprz臋tu. Op艂ata ta wynosi 100% aktualnie obowi膮zuj膮cej stawki za wynaj臋cie powierzchni magazynowej w mie艣cie siedziby sprzedaj膮cego ,naliczanej za ka偶dy miesi膮c przechowywania.

11 Ka偶demu Klientowi, kt贸ry zawar艂 umow臋 sprzeda偶y przys艂uguje prawo do reklamacji. Do jej zg艂oszenia uprawniony jest podmiot, kt贸rego dane znajduj膮 si臋 na dokumencie sprzeda偶owym. Ponadto do utraty uprawnie艅 dochodzi w momencie, gdy nabywca skutera odsprzeda go osobie trzeciej. Tym samym podmiot trzeci nie b臋dzie m贸g艂 domaga膰 si臋 uwzgl臋dnienia gwarancji bezp艂atnie.

搂8

Zwrot towar贸w zakupionych drog膮 internetow膮, realizuj膮 si臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zam贸wionego produktu, konsument (zgodnie z Art. 221. Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrze偶eniem, 偶e nie podlegaj膮 zwrotowi 艣wiadczenia i produkty, od nabycia kt贸rych, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, nie mo偶na odst膮pi膰. Klient, chc膮c zwr贸ci膰 towar, ma obowi膮zek poinformowa膰 o swojej decyzji sklep internetowy. Podstaw膮 rozpatrywania zwrotu jest dokument zakupu do艂膮czony do zwracanego produktu oraz wype艂niony formularz odst膮pienia od umowy. Zwracany produkt musi by膰 nieu偶ywany, oryginalnie zapakowany. Wszelkie 艣lady 艣wiadcz膮ce o u偶ytkowaniu b臋d膮 automatycznie kwalifikowa艂y taki zwrot jako niewa偶ny.

Szczeg贸艂y zakup贸w w sklepie internetowym mo偶na znale藕膰 pod adresem https://iamelectric.pl/regulamin/.

搂9

Akceptuj膮c niniejsze OWS Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedaj膮cego oraz podmioty dzia艂aj膮ce na jego zlecenie w kraju i za granic膮, w zwi膮zku z realizacj膮 um贸w sprzeda偶y towar贸w oferowanych przez Sprzedaj膮cego. Sprzedaj膮cy przetwarza dane osobowe Kupuj膮cego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej, udzielenia kredytu kupieckiego oraz marketingu produkt贸w i us艂ug zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych jest Sprzedaj膮cy, a dane mog膮 by膰 przekazywane dodatkowo do ubezpieczyciela wierzytelno艣ci Sprzedaj膮cego wobec Kupuj膮cego, w celu oceny sytuacji finansowej Kupuj膮cego. Kupuj膮cy ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania. Kupuj膮cy podaje swe dane dobrowolnie, ale ich niepodanie lub niew艂a艣ciwe podanie mo偶e mie膰 wp艂yw na w艂a艣ciwe wykonanie zobowi膮za艅 Sprzedaj膮cego.

搂10

Kupuj膮cy nie mo偶e bez zgody Sprzedaj膮cego przekazywa膰 wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontakt贸w handlowych ze Sprzedaj膮cym osobom trzecim w sprawach obj臋tych tajemnic膮 przedsi臋biorstwa.

搂11

1 Prawem w艂a艣ciwym dla OWS jest prawo polskie.

2 Teksty umowy i OWS w j臋zyku polskim s膮 wersj膮 oryginaln膮.

3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4 Stwierdzenie niewa偶no艣ci pojedynczych postanowie艅 nie ma wp艂ywu na wa偶no艣膰 pozosta艂ych postanowie艅 OWS.

聽5 Strony b臋d膮 d膮偶y膰 do polubownego za艂atwienia wszelkich spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z wykonaniem um贸w obj臋tych niniejszymi warunkami.

聽GWARANCJA

聽1 Poni偶sze warunki gwarancji obowi膮zuj膮 dla wszystkich towar贸w sprzedanych przez Iamelectric sp. z o.o. (鈥濭warant鈥), do kt贸rych nie zosta艂a za艂膮czona indywidualna karta gwarancyjna.

聽2 Gwarant zapewnia sprawne dzia艂anie przedmiotu gwarancji przez okres 24 miesi臋cy dla konsument贸w oraz 12 miesi臋cy dla przedsi臋biorc贸w tylko przy u偶ytkowaniu go zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs艂ugi i konserwacji.

Okres gwarancji na baterie 偶elowe wynosi 3 miesi膮ce, natomiast okres gwarancji na baterie litowo-jonowe wynosi 6 miesi臋cy od daty sprzeda偶y.

3 W okresie gwarancji u偶ytkownik ma prawo do bezp艂atnego usuwania wad powsta艂ych z winy producenta.

4 U偶ytkownik zobowi膮zany jest:

 • dok艂adnie zbada膰 stan techniczny urz膮dzenia podczas odbioru od Gwaranta,
 • u偶ytkowa膰 przedmiot gwarancji zgodnie z jego parametrami technicznymi, przeznaczeniem i instrukcj膮 obs艂ugi do艂膮czon膮 do zakupionego urz膮dzenia,
 • dokonywa膰 systematycznych przegl膮d贸w gwarancyjnych i konserwacyjnych zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi do艂膮czon膮 do przedmiotu gwarancji, lub je艣li nie okre艣lono w instrukcji obs艂ugi, zgodnie z za艂膮cznikiem 1 niniejszych warunk贸w gwarancji,
 • dokonywa膰 przegl膮d贸w gwarancyjnych w autoryzowanych punktach serwisowych,
 • w przypadku ujawnienia wady przedmiotu gwarancji, kt贸re ma miejsce w okresie gwarancyjnym, bezzw艂ocznie zg艂osi膰 ten fakt Gwarantowi.

5 Kwalifikacji uszkodzenia dokonuje Gwarant.

6 Naprawy gwarancyjne dokonywane s膮 w siedzibie Gwaranta lub w miejscu przez niego wskazanym. U偶ytkownik zobowi膮zany jest dostarczy膰 sprz臋t i odebra膰 go we w艂asnym zakresie b膮d藕 za dodatkow膮 op艂at膮 mo偶e zleci膰 odebranie sprz臋tu przez Gwaranta.

7 Dostarczony do kwalifikacji lub naprawy przedmiot gwarancyjny powinien by膰 czysty. W przypadku gdy mycie/czyszczenie b臋dzie po stronie Gwaranta, U偶ytkownik poniesie dodatkowe koszty z tym zwi膮zane.

8 Wnioski o czynno艣ci gwarancyjne b臋d膮 rozpatrywane jedynie po przedstawieniu dowodu zakupu danego towaru.

聽9 Okres obowi膮zywania gwarancji jest przed艂u偶any o niezb臋dny czas potrzebny na dokonanie naprawy. Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 30 dni, chyba 偶e Gwarant ustali inny, d艂u偶szy termin, je偶eli wymaga tego charakter wady.

10 Utrata gwarancji nast臋puje, gdy:

 • przedmiot gwarancji nie jest ( lub nie by艂) eksploatowany zgodnie ze swoj膮 instrukcj膮 obs艂ugi,
 • nie by艂y przestrzegane warunki pracy przedmiotu gwarancji okre艣lone w jego instrukcji u偶ytkowania,
 • u偶ytkownik dokonywa艂 lub dokona艂 przer贸bek przedmiotu gwarancji bez pisemnej zgody Gwaranta,
 • nie by艂y u偶yte oryginalne cz臋艣ci zamienne,
 • wymiany cz臋艣ci, naprawy i przegl膮dy gwarancyjne, by艂y dokonane przez punkt serwisowy nieposiadaj膮cy autoryzacji Gwaranta lub przez osoby, kt贸re nie posiadaj膮 ku temu odpowiednich uprawnie艅,
 • przegl膮dy gwarancyjne i konserwacyjne nie by艂y przeprowadzane w czasie zalecanym przez Gwaranta.

11 Po wyga艣ni臋ciu okresu gwarancyjnego Gwarant zapewnia odp艂atn膮 obs艂ug臋 serwisow膮 lub wska偶e punkty gdzie wspomniana obs艂uga zostanie wykonana.

12 Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodze艅 przedmiotu gwarancji powsta艂ych: w wyniku u偶ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawid艂owego sk艂adowania przed eksploatacj膮 nieprawid艂owego monta偶u, niew艂a艣ciwej konserwacji lub napraw dokonanych przez osoby do tego nieupowa偶nionych, kl臋sk 偶ywio艂owych, dzia艂a艅 militarnych oraz zdarze艅 losowych za kt贸re nie odpowiada ani producent ani Gwarant,
 • materia艂贸w eksploatacyjnych wymienionych w za艂膮czniku nr 2,
 • wykonania przegl膮d贸w konserwacyjnych,
 • usuni臋cia uszkodze艅 urz膮dzenia powsta艂ych z winy u偶ytkownika,
 • pow艂ok przedmiotu oraz uszkodze艅 spowodowanych korozj膮 materia艂u. Lista stacji serwisowych (ASO IAMELECTRONIC) autoryzowanych przez Gwaranta znajduje si臋 na stronie internetowej: www.iamelectronic.pl, w zak艂adce Gdzie Kupi膰. Reklamacj臋 nale偶y zg艂asza膰 za pomoc膮 protoko艂u reklamacyjnego: https://iamelectric.pl/reklamacje/.

Za艂膮cznik nr 1

Niniejszy za艂膮cznik stanowi integraln膮 cz臋艣膰 warunk贸w gwarancji

INFORMACJE DOTYCZ膭CE PRZEGL膭D脫W GWARANCYJNYCH

 1. Wszystkie czynno艣ci serwisowe nale偶y dokonywa膰 w punktach serwisowych autoryzowanych przez Gwaranta.
 2. Pierwszy przegl膮d powinien by膰 dokonany przed up艂ywem 3 miesi臋cy lub 1000km. (w zale偶no艣ci, kt贸ra czynno艣膰 nast膮pi jako pierwsza)
 3. Szczeg贸艂owe czynno艣ci serwisowe wskazane s膮 w karcie gwarancyjnej do艂膮czanej do ka偶dego zakupu. (regularny serwis kilometrowy) https://iamelectric.pl/gwarancja/.

Za艂膮cznik nr 2

Niniejszy za艂膮cznik stanowi integraln膮 cz臋艣膰 warunk贸w gwarancji

聽Materia艂ami eksploatacyjnymi dla przedmiotu gwarancji s膮 elementy podlegaj膮ce naturalnemu zu偶yciu w trakcie eksploatacji (olej, uk艂ad hamulcowy, zu偶ycie opon etc.)

obowi膮zuje od 27.05.2024