REGULAMIN KONKURSU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma iamelectric SP. ZO.O. Wrocławska 56, 55-095 Domaszczyn.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 28-29.08.2021 r.
 3. W konkursie do wygrania jest Skuter elektryczny ufundowany przez firmę iamelectric.
 4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, bądź osoby niepełnoletnie pod opieką opiekuna prawnego.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • wykonanie zdjęcia pokazującego jak się bawisz na dożynkach oraz opublikowanie go na stronie instagram.com lub www.facebook.com
 • Oznaczenie firmy @iamelectric.pl
 • Dodanie hasztagu #iamelectric
 • Post opublikowany na stronie facebook oraz profil na Instagramie musi być publiczny (widoczny dla wszystkich użytkowników)
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, używania zdjęcia w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 2. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

      • posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej; 

      • zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów.

§3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia pokazującego jak się bawisz na dożynkach oraz opublikowanie go na stronie www.instagram.com lub www.facebook.com wraz z oznaczeniem firmy @iamelectric.pl oraz hasztagiem #iamelectric
 2. Zdjęcia można publikować do niedzieli 29.08.2021 do godz. 17.00
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez komisję konkursową składającą się z 3 osób tj. pracownika GOKu, pracownika Gminy, pracownika iamelectric w dniu 29.08.2021 przed koncertem Anny Wyszkoni. Zwycięzca zostanie opublikowany na fanpage firmy iamelectric na stronie www.facebook.com. Zwycięzca ma czas na potwierdzenie swojej wygranej do dnia 31.08.2021 do godz. 23:59. W przypadku nie zgłoszenia się, zostanie wyłoniony nowy zwycięzca.
 4. Decyzja komisji konkursowej w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna.
 5. Kryteria oceny prac konkursowych:• Poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)• Walory artystyczne i estetyczne (kompozycja, ostrość)• Pomysłowość i zmysł obserwacji (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
 7. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator pobierze od  Zwycięzcy 10 % wartości Nagrody tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1128 ze zm.). Do nagrody  Organizator przyznał dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagród i zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Organizator Konkursu iamelectric Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 56, 55-095 Domaszczyn.
Administrator danych osobowych informuje, że:

 • Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, publikacji wyników Konkursu;
 • Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781);
 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie;
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych  zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo;
 • Dane Uczestników Konkursu będą usuwane po zakończeniu Konkursu w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzonego Konkursu, Uczestnikom przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do podanych danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
-prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
-prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich – przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Administratora: iamelectric Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Wrocławskiej 56, 55-095 Domaszczyn  lub  adres e-mail: kontakt@iamelectric.pl, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.